Rvs-Cde  Raad van State
 

FAQ 1. Hoe de rechten betalen bedoeld in artikel 30, §§ 5 tot 7, van de gecoördineerde wetten?

  Het koninklijk besluit van 19 juli 2007 tot wijziging van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 bepaalt dat de rechten worden begroot in debet. Concreet betekent dit dat het bedrag van de verschillende rechten u wordt voorgeschoten door de Raad van State.

  Bij de uitspraak van het arrest wordt de vereffening van de kosten voorgeschreven in het dictum. Daartoe wordt in het arrest het totale bedrag van de voorgeschoten rechten vermeld en wordt bepaald door welke partij (of partijen) die rechten moeten worden betaald. Aangezien die invordering is toevertrouwd aan de FOD Financiën,  neemt die federale overheidsdienst contact op met de betrokken partij om de voorgeschoten bedragen terug te vorderen.

  Dat principe geldt voor cassatieberoepen, annulatieberoepen en zogenaamde enige verzoekschriften.

  Pro memorie: het bedrag van de rechten wordt vastgesteld in de rubriek Procedure. 2. Wat kan ik doen met mijn ongebruikte fiscale zegels?

 3. Van 1 januari 2007 af werden de fiscale zegels als betaalmiddel afgeschaft en vervangen door een betaling via overschrijving of op elektronische wijze.

  De personen die op die datum nog niet gebruikte zegels in het bezit hebben, kunnen de terugbetaling van deze zegels bekomen op voorwaarde dat zij deze tussen 1 januari 2007 en 31 december 2008 afgeven in het bevoegde ontvangkantoor der domeinen van de FOD Financiën.

  De neerlegging van de zegels moet gebeuren op basis van een "Borderel voor het verzoek tot terugbetaling van de waarde van fiscale zegels". Dit document wordt in de ontvangkantoren der domeinen ter beschikking gesteld van alle belanghebbenden. De burger kan het borderel alsmede de lijst met adressen van de kantoren ook downloaden via het internet : http://www.finform.fgov.be. (thema: Zelfklevende fiscale zegels).

 4. Welke zijn de arresten die geraadpleegd kunnen worden op de site?

 5. De arresten op de website dateren van ten vroegste 1994. Voor wat betreft arresten die niet op de website zijn terug te vinden is het steeds aangewezen zich tot de griffie te wenden. De griffie bevindt zich in de Wetenschapsstraat 37 te 1040 Brussel en is van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 13u toegankelijk voor het publiek. De griffie is tevens telefonisch bereikbaar. Als u wenst dat de arresten u per post worden toegezonden, dan dient u dit schriftelijk aan te vragen bij de griffie. Hou er er echter rekening mee dat dit gebeurt tegen betaling van een recht dat thans is vastgesteld op 0,5 EUR per bladzijde.
  De arresten van de Raad van State werden tot 1994 ook in boekvorm gepubliceerd door de uitgeverij UGA. Deze boekenreeks kan men in de meeste (juridische) bibliotheken raadplegen.

 6. Zijn de arresten in vreemdelingenzaken online beschikbaar?

 7. Van de vreemdelingenarresten wordt er slechts een selectie op de site gepubliceerd en dit steeds na depersonalisatie (cfr. KB 7 juli 1997).
  Indien u een afschrift wenst dan neemt u contact op met de griffie vreemdelingenzaken.

 8. Zijn er ook vertalingen van arresten beschikbaar?

 9. Ja, maar slechts een selectie van de arresten wordt vertaald (cfr. KB 25 januari 2001). Op geregelde tijdstippen worden de beschikbare vertalingen op de website geplaatst. U kan hiervoor uiteraard ook steeds bij de griffie terecht.

 10. Is het de bedoeling dat oudere arresten ook op de site gepubliceerd zullen worden?

 11. De Raad van State beschikt over een elektronisch archief van arresten vanaf 1991. Het is de bedoeling om in de toekomst die arresten eveneens op de site te plaatsen.
  Wij bieden geen garanties omtrent het tijdstip waarop dit zal gebeuren. Momenteel wordt voorrang gegeven aan het ter beschikking stellen van de meest recente arresten.

 12. Op welke verschillende wijzen kan ik de arresten van de Raad van State in digitaal formaat raadplegen?

 13. De wetgever heeft bepaald dat de elektronische publicatie van de arresten dient te gebeuren via enerzijds een website en anderzijds een cd-rom.

 14. Graag bekwam ik wat meer informatie omtrent de beschikbaarheid en prijs van de cd-rom met de arresten van de Raad van State.

 15. De huidige cd-rom bevat de arresten van de gerechtelijke jaren 1994-'95, 1995-'96, 1996-'97, 1997-'98, 1998-'99, 1999-'00, 2000-'01, 2001-'02, 2002-'03, 2003-'04, 2004-'05 en 2005-'06.  De cd-rom kan besteld worden door 15.75 EUR te storten op rekeningnummer 679-2009395-40 van de Raad van State met vermelding van "cd-rom 1994-2006", en niet te vergeten uw naam en het adres waarnaar de cd-rom moet worden verzonden.

 16. Ik kan de adviezen van de Raad van State niet terugvinden.

 17. De adviezen van de Raad van State zijn tot op heden nog niet volledig publiek toegankelijk en dus zijn ze niet gepubliceerd op onze site. Momenteel kunt u deze enkel raadplegen in zoverre ze gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad of de Parlementaire Stukken.

 18. Bij het opvragen van de arresten van de Raad van State kan ik het document - na de zoekopdracht - niet on-line bekijken.

 19. U dient te beschikken over Microsoft Internet Explorer versie 4.xx of Netscape Navigator 3.x of hoger in combinatie met de Adobe Acrobat Reader plug-in.

 20. Hoe kan ik de arresten off-line raadplegen?

 21. Als u een arrest off-line wenst te raadplegen, dan moet u de "save as/opslaan als" functie van Acrobat gebruiken (uiterst links bovenaan in de Acrobat menubalk).

 22. Ik studeer rechten en maak een werkje. Bij het opstellen hiervan is het nodig dat er rechtspraak en rechtsleer geraadpleegd wordt. Is het mogelijk dat er mij in dat verband enkele relevante arresten kunnen bezorgd worden?

 23. Dat is niet mogelijk. U kan echter onze website 24u op 24u raadplegen om de voor u relevante arresten terug te vinden.

 24. Hoe kan ik weten of er vacatures zijn bij de Raad van State?

 25. Een aantal vacatures wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, maar u kan ook de vacaturepagina raadplegen.

 26. Ik heb een procedure lopen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kan ik er zicht op krijgen wanneer mijn zaak op zitting komt?

 27. U dient hiertoe contact op te nemen met de griffie, die u zal antwoorden indien mogelijk.

 28. Kan ik via deze website advies vragen in verband met een procedure die ik wil voeren bij de Raad van State?


 29. Het doel van deze site is de burgers en overheden in kennis te stellen van de rechtspraak en algemene informatie te verschaffen. Adviezen betreffende concrete dossiers of procedures kunnen dan ook niet worden gegeven. Voor advies dient men zich te richten tot advocaten, wetswinkels, organisaties voor rechtshulp, justitiehuizen, OCMW's, enz...

 30. Bestaan er in andere Europese landen instellingen die vergelijkbaar zijn met de Belgische Raad van State?

 31. In andere landen treft men gelijkaardige instellingen aan. De Raad van State onderhoudt contacten met deze instellingen.
  Vier activiteiten komen regelmatig terug:
  - de werkzaamheden van de Internationale Vereniging van Hoge Administratieve Rechtscolleges (IVHAR)
  - de colloquia van de Raden van State en van de hoogste administratieve rechtscolleges van de Europese Unie
  - de vergaderingen van de Raden van State van de Benelux
  - de informatievergaderingen belegd door het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen.
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms