Rvs-Cde  Raad van State
 

De Raad van State en het coronavirus – Dringende maatregelen (UPDATE en koninklijk besluit nr. 12)

De federale regering heeft in de strijd tegen het coronavirus dringende en uitzonderlijke maatregelen genomen.

Die maatregelen werden verlengd t.e.m. 3 mei.

Zo roept de regering nog steeds op telewerk zoveel mogelijk te stimuleren.

Die maatregel heeft de Raad van State – nochtans een essentiële dienst – ertoe genoopt zijn dienstverlening tijdelijk te reorganiseren opdat fysieke contacten en verplaatsingen zoveel mogelijk beperkt worden, zowel voor de cliënten van zijn beide afdelingen als voor zijn eigen medewerkers.

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

1. Sinds 16 maart en tot nader order zijn de zittingen van de afdeling Bestuursrechtspraak beperkt tot het strikt noodzakelijke. De zittingen die tussen 16 maart en 3 mei 2020 dienden plaats te vinden, zijn geannuleerd.

De Raad van State heeft zijn inspanningen in een eerste fase geconcentreerd op de zaken ingediend onder aanvoering van de uiterst dringende noodzakelijkheid.

De griffie heeft een minimumdienstverlening ingevoerd en alleen de zaken die uitdrukkelijk onder aanvoering van de uiterst dringende noodzakelijkheid ingesteld zijn, zijn op de rol ingeschreven.

De griffie blijft nog steeds gesloten voor het publiek.

Rechtzoekenden kunnen wel, in zeer dringende gevallen, gebruikmaken van het telefoonnummer 02/234.96.11 of van het e-mailadres dringend@raadvst-consetat.be. Zij zullen zo snel mogelijk een antwoord ontvangen.

Er wordt thans onderzocht hoe opnieuw van start kan worden gegaan met de behandeling van andere zaken dan de uiterst dringende.

2. Aangezien de afdeling Bestuursrechtspraak haar taken ondanks de huidige moeilijke context zo goed mogelijk wenst te vervullen, heeft ze intern een aantal initiatieven genomen om er onder meer voor te zorgen dat uitspraak kan worden gedaan in zaken die reeds ter zitting gebracht waren en waarover beraadslaagd was of waarover weldra beraadslaagd zou worden. Daardoor heeft de afdeling Bestuursrechtspraak, afgezien van de arresten die bij uiterst dringende noodzakelijkheid gewezen zijn, 101 arresten en 14 cassatiebeschikkingen kunnen uitspreken.

3. In het Belgisch Staatsblad van 22 april 2020 (2e ed.) is het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 ‘met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken’ bekendgemaakt. Dat koninklijk besluit treedt in werking op 9 april 2020. Dankzij dat koninklijk besluit zal de afdeling Bestuursrechtspraak nog meer zaken kunnen behandelen.

Dit KB houdt de volgende maatregelen in:

  • De termijnen voor het instellen en het behandelen van de procedures voor de afdeling Bestuursrechtspraak, die aflopen tijdens de periode van 9 april 2020 tot en met 3 mei 2020 (einddatum die nog door de Koning kan worden aangepast) worden automatisch verlengd tot dertig dagen na afloop van die periode (artikel 1).
  • Vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid: deze zaken worden behandeld door middel van een schriftelijke procedure (artikel 2) of, uitzonderlijk, door middel van video/Skype-zittingen (zie de bespreking van artikel 2 in het verslag aan de Koning).
  • Alle andere vorderingen en beroepen (andere dan uiterst dringende) kunnen zonder openbare terechtzitting worden behandeld, mits alle partijen daarom zelf verzoeken of daarmee akkoord gaan (artikel 3). Het betreft uiteraard alleen zaken waarin reeds alle procedurestukken zijn gewisseld en die klaar zijn om te worden vastgesteld voor openbare terechtzitting.
  • De Raad van State onderzoekt ook op welke manier zo spoedig als mogelijk, met inachtneming van de door de regering voorgeschreven Corona-maatregelen, de griffie in andere zaken bepaalde kennisgevingen en betekeningen kan doen, die toelaten nog meer zaken af te handelen.
  • In de hierboven vermelde gevallen waarin de schriftelijke procedure toepasselijk is kunnen de partijen hun processtukken per e-mail sturen op het e-mailadres dringend@raadvst-consetat.be of op elk ander e-mailadres dat door de bevoegde kamer aan hen meegedeeld zou zijn (artikel 4).
  • Ook de Raad van State kan alle kennisgevingen en mededelingen op elektronische wijze verzenden, behalve naar de particulieren welke niet beschikken over de technische middelen om gebruik te maken van het internet (artikel 5).

De Raad van State blijft er, ook in deze uitzonderlijke situatie, steeds naar streven zijn taken zo optimaal mogelijk te blijven vervullen.

AFDELING WETGEVING

1. De werking van de afdeling Wetgeving is eveneens aangepast aan de nieuwe situatie. De concrete maatregelen die in dat verband genomen zijn, werden meegedeeld aan de adviesaanvragende overheden. Zo wordt onder meer de mogelijkheid geboden om adviesaanvragen via e-mail in te dienen op het adres wet-leg@raadvst-consetat.be.

2. De afdeling Wetgeving wordt zeer druk bevraagd door de verschillende bevoegdheidsniveaus die maatregelen wensen te treffen ter bestrijding van het coronavirus.

Tot op heden zijn bij de afdeling Wetgeving reeds 70 adviesaanvragen ingediend die verband houden met de strijd tegen het coronavirus. Voor de overgrote meerderheid van die adviesaanvragen beschikt de afdeling Wetgeving over een termijn van 5 werkdagen om het advies uit te brengen.

De afdeling Wetgeving stelt uiteraard alles in het werk om alle adviesaanvragen tijdig te beantwoorden.


(22/04/2020)

 

11/10/2021

Windturbines te Lommel-Maatheide - vernietiging


07/10/2021

Herbevestiging rechten inwoners van randgemeenten


07/10/2021

Regeling inzake het BTW-forfait voor caféhouders vernietigd


14/09/2021

Project Sint-Annakerk te Gent – beroep tot nietigverklaring verworpen


13/09/2021

Opeising van gebouwen te Trooz - Schorsing verworpen


09/09/2021

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen - Infosessie


08/09/2021

Examen inspecteur islamitische godsdienst: weigering toegang geschorst


12/08/2021

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen


01/07/2021

Windmolenpark Boneffe: vordering tot schorsing verworpen


21/06/2021

Concessie voor de exploitatie van het Koninklijk Circus vernietigd


16/06/2021

Nietigverklaring van het mandaat van directeur-generaal van het gevangeniswezen


01/06/2021

Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ (Geraardsbergen) gedeeltelijk vernietigd


18/05/2021

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ vernietigd


15/04/2021

Advies over de pandemiewet


13/04/2021

Vrijdag 16 april 2021 - Onbeschikbaarheid


08/04/2021

Schorsing van de overheidsopdracht betreffende het circuit van Spa-Francorchamps


02/04/2021

Vergunning voor grondwaterwinning - nietigverklaring


30/03/2021

Nieuw zwembad van Ottignies-Louvain-la-Neuve – schorsing afgewezen


26/03/2021

Verbod op niet-essentiële reizen - vordering tot schorsing afgewezen


26/03/2021

Verbod activiteit van Wilders en Dewinter in Molenbeek - vernietiging


25/03/2021

Skeyes zonder taalkaders: bevel van de Raad van State


23/03/2021

Corona - Uitstel zittingen


19/03/2021

Windmolenpark Boneffe – vordering tot schorsing afgewezen


05/03/2021

Vergunningen voor het uitvoeren van wapens en defensiegerelateerd materieel naar Saudi-Arabië


05/03/2021

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur budget en beheer bij de Raad van State


04/03/2021

Sluiting Hasseltse CBD-inrichting geschorst


02/03/2021

Verbod op niet-essentiële reizen –schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid afgewezen


25/02/2021

Coronamaatregelen - Verlenging sluiting pretparken en wellnescentra– schorsing verworpen


25/02/2021

Windturbinepark Kortemark – nietigverklaring


25/02/2021

Verbod op niet-essentiële reizen tot 1 april 2021 – vordering tot schorsing afgewezen


25/02/2021

Schorsing verworpen: sluiting van wedkantoren gehandhaafd


24/02/2021

Gebruik insecticides met neonicotinoïden - prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie


17/02/2021

Omloop voor motorvoertuigen Balen – vernietiging


16/02/2021

Gezinshereniging met een Belg - Inkomensgarantie voor ouderen niet aanvaard


11/02/2021

Sloop van 18 panden in Verviers: vordering tot schorsing afgewezen


04/02/2021

Verlenging van de sluiting van de horeca tot 1 maart – schorsing verworpen


02/02/2021

Vlaams telecomcontract – vernietiging


02/02/2021

Vakantieparken en kampeerterreinen: sluiting te heroverwegen


25/01/2021

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Beigemveld’ (Grimbergen) vernietigd


19/01/2021

Waals besluit houdende een verbod op glyfosaathoudende producten vernietigd


31/12/2020

Eerste COVID-19-besluiten: vordering tot schorsing afgewezen


22/12/2020

Erediensten – beperking van het aantal aanwezigen – verwerping vorderingen kort geding


11/12/2020

Videoconferenties van het CGVS geschorst


08/12/2020

Coronamaatregelen schenden op het eerste gezicht de vrijheid van eredienst


07/12/2020

Advies over het wetsontwerp inzake de effectentaks


04/12/2020

Werkbezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Raad van State


04/12/2020

Aanwijzing burgemeester Anderlues: verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid


03/12/2020

Norkring België behoudt licentie radio-omroepnetwerk


26/11/2020

Waalse bijzonderemachtenbesluiten – beroepstermijn Raad van State


25/11/2020

Selectie van een participatieorganisatie – Join.Vlaanderen - schorsing


24/11/2020

Advies over een wetsvoorstel inzake prenatale rechtsbescherming


20/11/2020

De Raad van State en het COVID-19-coronavirus


18/11/2020

Project valorisatiecentrum voor afval in Seneffe – beroep tot nietigverklaring verworpen


17/11/2020

Sluiting van de horeca niet geschorst


14/11/2020

Verbod op plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars en -kantoren – Verwerping vorderingen tot schorsing


30/10/2020

Verplichte sluiting horeca – Avondklok - verwerping van de vorderingen tot schorsing


30/10/2020

Voorlopige schorsing van de politieagent in de zaak "Chovanec" - Verwerping


28/10/2020

Verplichte sluiting horeca – verwerping van de vorderingen tot schorsing


15/10/2020

Benoeming van de korpschef van de politiezone Vesdre vernietigd


15/10/2020

Eurostadion Brussel – verwerping cassatieberoep


12/10/2020

Ordemaatregel tegen een commissaris van de politiezone Brussel-Elsene – Verwerping


12/10/2020

Stedenbouwkundige vergunning RTBF-gebouw geschorst


09/10/2020

Verordening van de burgemeester van Brussel tot verbod van de prostitutie


09/10/2020

Verviers: constructieve motie van wantrouwen geschorst


06/10/2020

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brugge (voetbalstadion Club Brugge) – vernietiging


01/10/2020

Vasthouding van buitenlandse gezinnen met minderjarige kinderen met het oog op hun verwijdering


30/09/2020

Vernieuwing mandaten Belgische Mededingingsautoriteit geschorst


24/09/2020

Reisbeperkingen van en naar partners buiten Europa – kort geding – verwerping


15/09/2020

Lijst van landen aangemerkt als rode zone – vorderingen tot schorsing verworpen


10/09/2020

Vondelingenschuif Evere – nietigverklaring verbodsbeslissing


04/09/2020

Franse Gemeenschap – mondmaskerdracht in het secundair onderwijs – verwerping


24/08/2020

Antwerpse coronamaatregelen – vordering opnieuw verworpen


20/08/2020

Mondmaskerplicht in Brussel – vordering verworpen


20/08/2020

Opnieuw klachten tegen Antwerpse coronamaatregelen afgewezen


18/08/2020

Klacht horecaondernemer tegen coronamaatregelen (Antwerpen) verworpen


17/08/2020

Maximum van 200 bezoekers op een kermis – verwerping schorsing


17/08/2020

Windmolenpark Boneffe - globale vergunning geschorst


13/08/2020

Verbod op gebruik waterpijpen in publiek toegankelijke plaatsen – verwerping schorsing


13/08/2020

Drie beroepen tegen de politieverordening van gouverneur Cathy Berx van 29 juli 2020 afgewezen


10/08/2020

Vervroeging sluitingsuur nachtwinkels – verwerping van de vorderingen tot schorsing


07/08/2020

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


05/08/2020

Coronamaatregelen inzake het dragen van een mondmasker – verwerping van de vordering tot schorsing


04/08/2020

Verplichting tot het dragen van een mondmasker – verwerping van de vordering tot schorsing


13/07/2020

Coronamaatregel – niet-heropening beurzen met meer dan 400 personen – verwerping schorsing


10/07/2020

Derde advies Raad van State in het kader van het wetsvoorstel vrijwillige zwangerschapsafbreking


03/07/2020

Overheidsopdracht maskers besteld door Defensie – vordering tot schorsing afgewezen


26/06/2020

Coronamaatregel houdende sluiting van speelautomatenhallen niet geschorst


24/06/2020

Vernietiging omzendbrief ruimtelijk transformatiebeleid in onbebouwde gebieden


19/06/2020

Sportcomplex Rozebroeken- verwerping beroep stad Gent tegen vrijgave GAS-bemiddelingsverslag


17/06/2020

Handelsvestigingsvergunning Bevrijdingsplein te Halle vernietigd


17/06/2020

Nietigverklaring van het Waalse verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden


05/06/2020

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State – Beperkte hervatting van de zittingen


02/06/2020

Coronamaatregel - algemene aandeelhoudersvergaderingen – schorsing verworpen


28/05/2020

Coronamaatregel inzake erediensten – schorsing verworpen


27/05/2020

Coronamaatregel inzake tweede verblijven - schorsing verworpen


20/05/2020

Machtiging tot het uitvoeren van een ambtelijke opdracht van een vreemde rechterlijke overheid


18/05/2020

Verlenging schriftelijke procedure en beperkte herneming zittingen


15/05/2020

Invoer kat uit Peru – euthanasiebevel van het FAVV


04/05/2020

De Raad van State en het coronavirus – Dringende maatregelen (4 mei 2020 - verlenging)


27/04/2020

Corona-maatregelen – verwerping vordering tot schorsing


22/04/2020

De Raad van State en het coronavirus – Dringende maatregelen (UPDATE en koninklijk besluit nr. 12)


26/03/2020

Wet houdende toekenning van bijzondere machten aan de Koning


16/03/2020

De Raad van State en het Coronavirus - Dringende maatregelen


12/03/2020

Aanstelling “bouwmeester – maître architecte” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschorst


12/03/2020

Vlaamse scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs worden vernietigd


09/03/2020

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


06/03/2020

Heizel (NEO): Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel opnieuw vernietigd


28/02/2020

Advies over wetsvoorstel - Versoepeling voorwaarden inzake zwangerschapsafbreking


27/02/2020

Weigering handelsvergunning nv LTF Services (Yellow Park Geel) vernietigd


19/02/2020

Bewaking en veiligheidscontrole op de luchthaven van Luik – overheidsopdracht


19/02/2020

Nietigverklaring van een aantal bepalingen betreffende de reclame voor kansspelen


14/02/2020

Zonnebankcentra - vernietiging


06/01/2020

Taalalternatie en taalevenwicht in de leiding van de Brusselse gerechtshoven


Archief 2019

Archief 2018

Archief 2017

Archief 2016

Archief 2015

Archief 2014

Archief 2013

Archief 2012

Archief 2011

Archief 2010

Archief 2009

Archief 2008

Archief 2007

© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}