Rvs-Cde  Raad van State
 

75 jaar Raad van State: academische zitting, 16 oktober 2023, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten

Reeds 75 jaar waakt de Raad van State over de eerbiediging van onze rechtsstaat en over de bescherming van de rechten en vrijheden van de burgers, en begeleidt hij de verschillende transformaties die de Belgische samenleving ondergaat.

Hoewel de oprichting van de Raad van State in het begin op hevige weerstand stuitte, onder meer van bepaalde politici, kwam de zaak na de Tweede Wereldoorlog in een stroomversnelling: op 23 december 1946 werd het bestaan van de Raad van State in een wet verankerd. Het duurde dan echter nog twee jaar, tot 9 oktober 1948, vooraleer de eerste magistraten van de Raad van State in een plechtige zitting werden geïnstalleerd. Geïnspireerd door de ervaringen van de Franse en Nederlandse Raad van State, is hij mettertijd geëvolueerd naar een instelling met eigen bevoegdheden en met een inrichting en werkwijze die nauwer aansluiten bij zijn behoeften en specifieke kenmerken.

Vanaf het begin heeft de Raad van State een dubbele opdracht gekregen:

- Een adviserende taak, uitgeoefend door de afdeling Wetgeving. Die afdeling geeft, in alle onpartijdigheid,  juridisch advies over voorontwerpen en voorstellen van wetten, decreten en ordonnanties, alsook over ontwerpen van koninklijke of ministeriële besluiten van de federale overheid of van besluiten van de gewesten en de gemeenschappen, voordat die teksten definitief worden aangenomen door de parlementen of  regeringen. Het gaat dus om een preventieve controle die tot doel heeft de rechtszekerheid te waarborgen, door onder meer na te gaan of die ontwerpen in overeenstemming zijn met de Grondwet en met internationale verdragen, zoals bijvoorbeeld het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

- Een rechtsprekende taak, uitgeoefend door de afdeling Bestuursrechtspraak. Die afdeling is belast met het beslechten van de meeste geschillen tussen burgers en de overheid. In die hoedanigheid is de Raad van State de rechter van het bestuur. Wanneer een beroep wordt ingesteld, controleert hij de wettigheid van de bestreden bestuurshandelingen, die tot verschillende domeinen kunnen behoren, zoals bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning, een beslissing inzake het niet slagen op school of een tuchtstraf. De afdeling Bestuursrechtspraak treedt ook op als cassatierechter wanneer er al een uitspraak in eerste aanleg is van een administratief rechtscollege.

De afdeling Bestuursrechtspraak is zodoende een rechtscollege dat de rechtzoekenden dezelfde garanties biedt als andere rechtbanken, zoals onder meer de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van zijn magistraten, de eerbiediging van de rechten van de verdediging en het recht om binnen een redelijke termijn een uitspraak te krijgen.

Sinds zijn oprichting heeft de Raad van State al meer dan 74.000 adviesaanvragen ontvangen en meer dan 257.000 arresten geveld.

Het belang van de rol die de Raad van State te vervullen heeft, werd 30 jaar geleden door de grondwetgever erkend bij de grondwetsherziening van 5 mei 1993.

Na de zesde staatshervorming werd ook de beslechting van geschillen met betrekking tot de taalwetgeving in de gemeenten van de Brusselse rand toevertrouwd aan de paritair samengestelde algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak. Gaandeweg zijn de bevoegdheden van de Raad van State uitgebreid door andere wetgevende hervormingen, waaronder de wet van 20 januari 2014, die de Raad de bevoegdheid verleent schadevergoedingen toe te kennen tot herstel van de gevolgen van een onwettigheid, en de wet van 11 juli 2023, waardoor de Raad een bestuur kan toestaan een nieuw besluit te nemen om een onregelmatigheid te corrigeren.

De Raad van State doet uitspraak in eerste en laatste aanleg. Zijn beslissingen en adviezen worden uitgebracht na een dubbel onderzoek: het eerste wordt uitgevoerd door een auditeur, het tweede door een kamer die gewoonlijk uit een of drie staatsraden bestaat.

Door de uitbreiding van de bevoegdheden en het groeiende aantal adviesaanvragen en beroepen was een gestage toename van het aantal magistraten en griffiers noodzakelijk.

Terwijl de wet van 23 december 1946 voorzag in slechts 15 staatsraden, 10 auditeurs, 1 griffier en 3 referendarissen, beschikt de Raad van State sinds de wet van 6 september 2022  over een wettelijk kader van 58 staatsraden, ten hoogste 10 assessoren, 112 auditeurs, 4 referendarissen in het coördinatiebureau en 33 griffiers. Naast deze ambtsdragers zijn er tevens 250 administratief medewerkers.

De dubbele opdracht van de Raad van State is op bijzondere wijze tot uiting gekomen in de context van de gezondheidscrisis. Beide afdelingen hebben voortdurend getracht een evenwicht te bewaren bij de afweging van het recht op gezondheid ten opzichte van andere grondrechten.

De Raad van State heeft zich ook aangepast aan de toenemende digitalisering van onze samenleving: zo wordt de elektronische procedure, die al sinds 2014 van kracht is, momenteel gemoderniseerd in overleg met de ordes van advocaten. Daarnaast is de Raad van State eveneens betrokken bij de vereisten die gepaard gaan met de energietransitie en klimaatverandering, zodat er nu is gezorgd voor een versnelde procedure voor vergunningen of toelatingen voor installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

In de loop van zijn geschiedenis is de Raad van State vele nieuwe uitdagingen aangegaan. Vandaag is hij klaar voor de toekomst, dankzij een gemeenschap van enthousiaste, zeer gemotiveerde mensen die zich terdege bewust zijn van de nieuwe maatschappelijke uitdagingen.

Op 16 oktober 2023 viert de Raad van State zijn 75e verjaardag tijdens een academische zitting in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, in aanwezigheid van zijn leden, de minister van Binnenlandse Zaken, vertegenwoordigers van de ordes van advocaten, de academische wereld, magistraten van het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en vertegenwoordigers van de Raden van State van Frankrijk, Nederland en Luxemburg. Sprekers op de academische zitting zijn met name ere-auditeur-generaal Philippe Bouvier, professor Patricia Popelier, professor David Renders en de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persmagistraten:

Pierre LEFRANC (N) : +32 (0)2 234 31 22, +32 (0)479 98 15 51
Inge VOS (N) : +32 (0)2 234 98 54, +32 (0)479 98 15 49
Peter PROVOOST (N) : +32 (0)2 234 98 33
Jurgen NEUTS (N) : +32 (0)2 234 31 27
(11/10/2023)

 

18/06/2024

Vernietiging gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Campus Veurnseweg’ van de stad Ieper


13/06/2024

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen.


06/06/2024

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs - Infosessie


05/06/2024

Afdeling Wetgeving – Bekendmaking van de adviezen – Einde van de legislatuur


31/05/2024

Financierbaarheid studenten Franse Gemeenschap: adviesaanvraag niet-ontvankelijk


29/05/2024

Organisatie nationale feestdag van 21 juli – Verwerping van de vordering tot schorsing


24/05/2024

Voetbalstadiondossier Brugge: wijziging bouwverordening geschorst


17/05/2024

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Pelikaanstraat’ Antwerpen vernietigd


25/04/2024

Stadiondossier Brugge : Raad van State verwerpt het cassatieberoep


17/04/2024

Verbod “National Conservatism”-congres in Sint-Joost-ten-Node geschorst


16/04/2024

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs


05/04/2024

Erelonen notarissen: gedeeltelijke nietigverklaring


28/03/2024

Raad van State schorst voorstel fusie Ruiselede met Wingene niet


28/03/2024

Raad van State schorst voorstel fusie Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke niet


22/03/2024

Toelating pop-up zomerbar te Lede geschorst


29/02/2024

Beroep tegen voorstel van stikstofdecreet afgewezen


13/02/2024

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omleidingsweg Anzegem’ vernietigd


26/01/2024

Vernietiging gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘AZ Nikolaas’ van de stad Sint-Niklaas


22/01/2024

Advies over de amendementen op het voorstel van stikstofdecreet


12/01/2024

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen.


11/01/2024

Gunning opdracht inzake de exploitatie van ‘De Waterbus’ te Antwerpen – schorsing afgewezen


10/01/2024

Oprichting strategisch partnerschap FH Herstal – schorsing verworpen


08/01/2024

Uitspraken over beroepen tegen regelgeving inzake ondersteuning van personen met een handicap


04/12/2023

Raad van State – elektronische procedure eProadmin – authenticatie


30/11/2023

Mandaat van eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel: beslissingen vernietigd


16/11/2023

Wijziging procedures op luchthaven: schorsing verworpen


25/10/2023

Intrekking van toelating om debat te organiseren in een universitair auditorium te Gent – geschorst


11/10/2023

75 jaar Raad van State: academische zitting, 16 oktober 2023, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten


03/10/2023

Beperkende maatregel jegens diamanthandelaar in kader Oekraïnecrisis - geschorst


03/10/2023

Reclame voor kansspelen: vordering tot schorsing afgewezen


02/10/2023

Advies over het voorstel van decreet over de programmatische aanpak stikstof


14/09/2023

Vernietiging provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot de stad Tienen


13/09/2023

Schorsing van de beslissing over de maatregelen inzake de opvang van alleenstaande mannen


03/09/2023

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs - Infosessie


22/08/2023

Wervingsexamen van griffiers voor de Raad van State (N en F)


21/08/2023

Weigering van toelating voor de organisatie van een “Kameraadschapsavond” te Ieper - Geschorst


04/08/2023

Ministeriële instructie stikstof bis: niet geschorst


04/08/2023

Ministeriële instructie reductie varkensstapel: niet geschorst


11/07/2023

Vordering tot schorsing ingesteld tegen individuele motie van wantrouwen te Dison afgewezen


04/07/2023

Vernietiging gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zandwinning te Bocholt


04/07/2023

Koninklijk besluit dat het gebruik van pesticiden door particulieren beperkt - beroep verworpen


30/06/2023

Islamitische eredienst: vorderingen tot schorsing verworpen


19/06/2023

Voorzieningen voor de opvang van jonge kinderen: gedeeltelijke vernietigingen


13/06/2023

Windmolenproject te Merbes-le-Château en Estinnes - beroep tot nietigverklaring verworpen


09/06/2023

Vergunning pop-up zomerbar aan de Affligemdreef te Aalst opnieuw geschorst


02/06/2023

Uitbreiding rechtsmacht Raad voor Vergunningsbetwistingen – Advies Raad van State


02/06/2023

Loodverwerkend bedrijf te Bergen – vergunning niet geschorst


01/06/2023

Overheidsopdrachten - onderneming wegens banden met China uitgesloten: beslissing niet geschorst


27/05/2023

Verbod betoging “Fascists not welcome” van maandag 29 mei 2023 te Brussel geschorst


26/05/2023

Verbod betoging Vlaams Belang 29 mei 2023 te Brussel geschorst


26/05/2023

Raad van State neemt deel aan de 20 km door Brussel


24/05/2023

Vacante betrekkingen van staatsraad (Nederlandstalig)


04/05/2023

Vergunning pop-up zomerbar aan de Affligemdreef te Aalst geschorst


12/04/2023

Mis dit niet ! Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 14 april 2023.


27/03/2023

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt 16 auditeurs - Infosessie


10/03/2023

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt 16 auditeurs


08/03/2023

Vacante betrekkingen van staatsraad (Nederlandstalig en Franstalig)


01/03/2023

Opheffing van de erkenning van het Executief van de Moslims van België: niet geschorst


09/02/2023

Sluiting Aalsterse moskee gedeeltelijk geschorst


30/01/2023

Vacante betrekkingen van staatsraad (Nederlandstalig en Franstalig)


23/01/2023

Beroepen tegen gunning elektrische bussen De Lijn verworpen


05/01/2023

Sluiting Antwerpse kickboksclub niet geschorst


30/12/2022

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen.


29/12/2022

Tubeke: ontneming van de bevoegdheden van een schepen geschorst


07/12/2022

Verbod opvangcentrum op voormalige site civiele bescherming te Jabbeke geschorst


30/11/2022

Zeeboerderij-zaken: annulatieberoepen verworpen


17/11/2022

Tubeke: ontneming van de bevoegdheden van een schepen geschorst


14/11/2022

Besluit van de burgemeester van Bitsingen inzake het opvangcentrum van Fedasil in Glaaien geschorst


27/10/2022

Opheffing van de erkenning van het Executief van de Moslims van België: niet geschorst


26/10/2022

Erkenningsregeling van havenarbeiders vernietigd


21/10/2022

Toelatingsexamen opleiding tot tandarts in de Vlaamse Gemeenschap – nieuwe schorsing


21/10/2022

GRUP voor een nieuw voetbalstadion te Brugge opnieuw vernietigd


29/09/2022

Eedafleggingen van nieuwe korpschefs in de Raad van State


23/09/2022

Toelatingsexamen opleiding tot tandarts – schorsing


21/09/2022

De Raad van State verwerpt de beroepen ingesteld tegen de Brusselse lage-emissiezone


21/09/2022

Project voor STEG-centrale in Flémalle


30/08/2022

Vacante betrekkingen van staatsraad (Nederlandstalig en Franstalig)


17/08/2022

Lid Gegevensbeschermingsautoriteit ontheven van mandaat – verzoek tot schorsing afgewezen


12/08/2022

Schorsing toelating pop-up bar Zanzibar te Merchtem


10/08/2022

Sloopvergunning voor de kiosk van Fosses-la-Ville geschorst


08/08/2022

Gunning beheer strategische stock geneesmiddelen, vaccins en medische hulpmiddelen niet geschorst


27/07/2022

Beslissing van burgemeester tot ontruiming van scoutskamp geschorst.


27/07/2022

Vergunning pop-up bar ‘Zanzibar’ te Merchtem geschorst


04/07/2022

Indexering rechtsplegingsvergoeding


29/06/2022

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen - Infosessie


28/06/2022

Beroepen tegen belasting op bedrijven te Zelzate verworpen


17/06/2022

Communiqué voor het IASAJ-congres


16/06/2022

Provinciaal uitvoeringsplan ‘Brielmeersen’ te Deinze vernietigd


07/06/2022

IASAJ – Congres 20-22 juni 2022


03/06/2022

Schorsing gunning van de concessie tot het exploiteren van hotel in nieuw casinogebouw Middelkerke


24/05/2022

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen


13/05/2022

R4: bevel tot verplaatsing nutsleidingen Farys en Proximus tegen 1 januari 2023 geschorst


26/04/2022

Minister moet aanvraag van nieuwe school Plura C inhoudelijk onderzoeken


26/04/2022

Herroeping vergunning als beursvennootschap -NV Merit Capital- vorderingen verworpen


25/04/2022

Uitvoeringsplan ‘Zuidelijke rand Westkapelle’ van de gemeente Knokke-Heist gedeeltelijk vernietigd


19/04/2022

Oosterweelverbinding – schorsing conformverklaringen grondverzet


15/04/2022

Stabiliseringswerken in Scailquinstraat te Sint-Joost-ten-Node: vordering tot schorsing afgewezen


11/04/2022

Schorsing van de vergunning voor verscheidene aan het De Brouckèreplein gelegen gebouwen


01/04/2022

Stedenbouwkundige vergunning op de site Thier-de-la-Chartreuse te Luik: schorsing afgewezen


22/03/2022

Uitvoeringsplan ‘De Koolaerd’ van de stad Gistel vernietigd


18/03/2022

Uitvoeringsplan ‘Centrumbocht’ van de gemeente De Pinte vernietigd


25/02/2022

Uitvoeringsplan ‘Hooyberg’ van de gemeente Malle vernietigd


25/02/2022

Ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Domein van Brustem’ (Sint-Truiden) vernietigd


24/02/2022

Quarantainemaatregelen Vlaamse Gemeenschap– schorsing verworpen


10/02/2022

COVID-maatregelen – beslissing tot sluiting van discotheken en dancings niet geschorst


01/02/2022

Advies over het voorontwerp van wet inzake de vaccinatieplicht voor gezondheidszorgbeoefenaars


01/02/2022

Reglement lage emissiezone (LEZ) Gent gedeeltelijk vernietigd


19/01/2022

Erkenning lokale radio Minerva vernietigd


13/01/2022

Mondmaskers op school – schorsing afgewezen


12/01/2022

Individuele motie van wantrouwen in Verviers. Vordering tot schorsing afgewezen


12/01/2022

Covid-maatregelen - kansspelen in drankgelegenheden - verwerping schorsing


10/01/2022

Maximumaantal bezoekers voor de culturele sector: vordering tot schorsing afgewezen


07/01/2022

Covidmaatregelen – sluiting biljart-snooker- en bowlingzalen – verwerping schorsing


07/01/2022

Mondmaskerplicht voor scholieren vanaf zes jaar


31/12/2021

Herinrichting Overpoortstraat Gent – Schorsing afgewezen


30/12/2021

Sluiting culturele sector – verwerping


29/12/2021

Oosterweelverbinding – schorsing conformverklaringen grondverzet


29/12/2021

Auditoraat - vergelijkend examen voor de aanwerving van adjunct-auditeurs.


28/12/2021

Sluiting van binnenruimtes van culturele instellingen: gedeeltelijke schorsing


21/12/2021

Mondmaskerplicht voor zes- tot negenjarige scholieren in Vlaanderen


17/12/2021

Covid-maatregelen – sluiting binnenspeeltuinen- schorsing verworpen


17/12/2021

Socio-economische vergunning Blauwe Boulevard te Hasselt vernietigd


16/12/2021

Ontwerp noordelijke ringweg Waver – Vernietiging stedenbouwkundige vergunning


10/12/2021

Verbod op gebruik van o.m. skateboards- Oostende- – vernietiging


08/12/2021

Ster-Francorchamps : vergunning voor zes windmolens vernietigd


07/12/2021

Luchthaven Oostende – vernietiging


03/12/2021

Ruilverkaveling Gooik- vernietiging besluit Vlaamse Regering dat verkaveling nuttig verklaart


01/12/2021

Collectieve motie van wantrouwen in Verviers – vordering tot schorsing afgewezen


18/11/2021

Milieuvergunning windturbinepark te Sint-Niklaas vernietigd


05/11/2021

Veiligheidsmaatregel productiesite 3M Zwijndrecht niet geschorst


03/11/2021

Gedeeltelijke sluiting opvangcentrum voor asielzoekers Sol Cress te Spa - Beslissing niet geschorst


11/10/2021

Windturbines te Lommel-Maatheide - vernietiging


07/10/2021

Herbevestiging rechten inwoners van randgemeenten


07/10/2021

Regeling inzake het BTW-forfait voor caféhouders vernietigd


14/09/2021

Project Sint-Annakerk te Gent – beroep tot nietigverklaring verworpen


13/09/2021

Opeising van gebouwen te Trooz - Schorsing verworpen


09/09/2021

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen - Infosessie


08/09/2021

Examen inspecteur islamitische godsdienst: weigering toegang geschorst


12/08/2021

Word jij onze nieuwe collega? De Raad van State zoekt auditeurs en referendarissen


01/07/2021

Windmolenpark Boneffe: vordering tot schorsing verworpen


21/06/2021

Concessie voor de exploitatie van het Koninklijk Circus vernietigd


16/06/2021

Nietigverklaring van het mandaat van directeur-generaal van het gevangeniswezen


01/06/2021

Uitvoeringsplan ‘Zonevreemde bedrijven’ (Geraardsbergen) gedeeltelijk vernietigd


18/05/2021

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ vernietigd


15/04/2021

Advies over de pandemiewet


13/04/2021

Vrijdag 16 april 2021 - Onbeschikbaarheid


08/04/2021

Schorsing van de overheidsopdracht betreffende het circuit van Spa-Francorchamps


02/04/2021

Vergunning voor grondwaterwinning - nietigverklaring


30/03/2021

Nieuw zwembad van Ottignies-Louvain-la-Neuve – schorsing afgewezen


26/03/2021

Verbod op niet-essentiële reizen - vordering tot schorsing afgewezen


26/03/2021

Verbod activiteit van Wilders en Dewinter in Molenbeek - vernietiging


25/03/2021

Skeyes zonder taalkaders: bevel van de Raad van State


23/03/2021

Corona - Uitstel zittingen


19/03/2021

Windmolenpark Boneffe – vordering tot schorsing afgewezen


05/03/2021

Vergunningen voor het uitvoeren van wapens en defensiegerelateerd materieel naar Saudi-Arabië


05/03/2021

Vacature van het adjunct-mandaat van stafdirecteur budget en beheer bij de Raad van State


04/03/2021

Sluiting Hasseltse CBD-inrichting geschorst


02/03/2021

Verbod op niet-essentiële reizen –schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid afgewezen


25/02/2021

Coronamaatregelen - Verlenging sluiting pretparken en wellnescentra– schorsing verworpen


25/02/2021

Windturbinepark Kortemark – nietigverklaring


25/02/2021

Verbod op niet-essentiële reizen tot 1 april 2021 – vordering tot schorsing afgewezen


25/02/2021

Schorsing verworpen: sluiting van wedkantoren gehandhaafd


24/02/2021

Gebruik insecticides met neonicotinoïden - prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie


17/02/2021

Omloop voor motorvoertuigen Balen – vernietiging


16/02/2021

Gezinshereniging met een Belg - Inkomensgarantie voor ouderen niet aanvaard


11/02/2021

Sloop van 18 panden in Verviers: vordering tot schorsing afgewezen


04/02/2021

Verlenging van de sluiting van de horeca tot 1 maart – schorsing verworpen


02/02/2021

Vlaams telecomcontract – vernietiging


02/02/2021

Vakantieparken en kampeerterreinen: sluiting te heroverwegen


25/01/2021

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Beigemveld’ (Grimbergen) vernietigd


19/01/2021

Waals besluit houdende een verbod op glyfosaathoudende producten vernietigd


31/12/2020

Eerste COVID-19-besluiten: vordering tot schorsing afgewezen


22/12/2020

Erediensten – beperking van het aantal aanwezigen – verwerping vorderingen kort geding


11/12/2020

Videoconferenties van het CGVS geschorst


08/12/2020

Coronamaatregelen schenden op het eerste gezicht de vrijheid van eredienst


07/12/2020

Advies over het wetsontwerp inzake de effectentaks


04/12/2020

Werkbezoek van de Minister van Binnenlandse Zaken aan de Raad van State


04/12/2020

Aanwijzing burgemeester Anderlues: verwerping van het beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid


03/12/2020

Norkring België behoudt licentie radio-omroepnetwerk


26/11/2020

Waalse bijzonderemachtenbesluiten – beroepstermijn Raad van State


25/11/2020

Selectie van een participatieorganisatie – Join.Vlaanderen - schorsing


24/11/2020

Advies over een wetsvoorstel inzake prenatale rechtsbescherming


20/11/2020

De Raad van State en het COVID-19-coronavirus


18/11/2020

Project valorisatiecentrum voor afval in Seneffe – beroep tot nietigverklaring verworpen


17/11/2020

Sluiting van de horeca niet geschorst


14/11/2020

Verbod op plaatsbezoeken door vastgoedmakelaars en -kantoren – Verwerping vorderingen tot schorsing


30/10/2020

Verplichte sluiting horeca – Avondklok - verwerping van de vorderingen tot schorsing


30/10/2020

Voorlopige schorsing van de politieagent in de zaak "Chovanec" - Verwerping


28/10/2020

Verplichte sluiting horeca – verwerping van de vorderingen tot schorsing


15/10/2020

Benoeming van de korpschef van de politiezone Vesdre vernietigd


15/10/2020

Eurostadion Brussel – verwerping cassatieberoep


12/10/2020

Ordemaatregel tegen een commissaris van de politiezone Brussel-Elsene – Verwerping


12/10/2020

Stedenbouwkundige vergunning RTBF-gebouw geschorst


09/10/2020

Verordening van de burgemeester van Brussel tot verbod van de prostitutie


09/10/2020

Verviers: constructieve motie van wantrouwen geschorst


06/10/2020

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Brugge (voetbalstadion Club Brugge) – vernietiging


01/10/2020

Vasthouding van buitenlandse gezinnen met minderjarige kinderen met het oog op hun verwijdering


30/09/2020

Vernieuwing mandaten Belgische Mededingingsautoriteit geschorst


24/09/2020

Reisbeperkingen van en naar partners buiten Europa – kort geding – verwerping


15/09/2020

Lijst van landen aangemerkt als rode zone – vorderingen tot schorsing verworpen


10/09/2020

Vondelingenschuif Evere – nietigverklaring verbodsbeslissing


04/09/2020

Franse Gemeenschap – mondmaskerdracht in het secundair onderwijs – verwerping


24/08/2020

Antwerpse coronamaatregelen – vordering opnieuw verworpen


20/08/2020

Mondmaskerplicht in Brussel – vordering verworpen


20/08/2020

Opnieuw klachten tegen Antwerpse coronamaatregelen afgewezen


18/08/2020

Klacht horecaondernemer tegen coronamaatregelen (Antwerpen) verworpen


17/08/2020

Maximum van 200 bezoekers op een kermis – verwerping schorsing


17/08/2020

Windmolenpark Boneffe - globale vergunning geschorst


13/08/2020

Verbod op gebruik waterpijpen in publiek toegankelijke plaatsen – verwerping schorsing


13/08/2020

Drie beroepen tegen de politieverordening van gouverneur Cathy Berx van 29 juli 2020 afgewezen


10/08/2020

Vervroeging sluitingsuur nachtwinkels – verwerping van de vorderingen tot schorsing


07/08/2020

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


05/08/2020

Coronamaatregelen inzake het dragen van een mondmasker – verwerping van de vordering tot schorsing


04/08/2020

Verplichting tot het dragen van een mondmasker – verwerping van de vordering tot schorsing


13/07/2020

Coronamaatregel – niet-heropening beurzen met meer dan 400 personen – verwerping schorsing


10/07/2020

Derde advies Raad van State in het kader van het wetsvoorstel vrijwillige zwangerschapsafbreking


03/07/2020

Overheidsopdracht maskers besteld door Defensie – vordering tot schorsing afgewezen


26/06/2020

Coronamaatregel houdende sluiting van speelautomatenhallen niet geschorst


24/06/2020

Vernietiging omzendbrief ruimtelijk transformatiebeleid in onbebouwde gebieden


19/06/2020

Sportcomplex Rozebroeken- verwerping beroep stad Gent tegen vrijgave GAS-bemiddelingsverslag


17/06/2020

Handelsvestigingsvergunning Bevrijdingsplein te Halle vernietigd


17/06/2020

Nietigverklaring van het Waalse verbod op het gebruik van bepaalde pesticiden


05/06/2020

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State – Beperkte hervatting van de zittingen


02/06/2020

Coronamaatregel - algemene aandeelhoudersvergaderingen – schorsing verworpen


28/05/2020

Coronamaatregel inzake erediensten – schorsing verworpen


27/05/2020

Coronamaatregel inzake tweede verblijven - schorsing verworpen


20/05/2020

Machtiging tot het uitvoeren van een ambtelijke opdracht van een vreemde rechterlijke overheid


18/05/2020

Verlenging schriftelijke procedure en beperkte herneming zittingen


15/05/2020

Invoer kat uit Peru – euthanasiebevel van het FAVV


04/05/2020

De Raad van State en het coronavirus – Dringende maatregelen (4 mei 2020 - verlenging)


27/04/2020

Corona-maatregelen – verwerping vordering tot schorsing


22/04/2020

De Raad van State en het coronavirus – Dringende maatregelen (UPDATE en koninklijk besluit nr. 12)


26/03/2020

Wet houdende toekenning van bijzondere machten aan de Koning


16/03/2020

De Raad van State en het Coronavirus - Dringende maatregelen


12/03/2020

Aanstelling “bouwmeester – maître architecte” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geschorst


12/03/2020

Vlaamse scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs worden vernietigd


09/03/2020

Vergunningen voor de uitvoer van wapens en defensiegerelateerd materiaal naar Saudi-Arabië


06/03/2020

Heizel (NEO): Gewestelijk Bestemmingsplan Brussel opnieuw vernietigd


28/02/2020

Advies over wetsvoorstel - Versoepeling voorwaarden inzake zwangerschapsafbreking


27/02/2020

Weigering handelsvergunning nv LTF Services (Yellow Park Geel) vernietigd


19/02/2020

Bewaking en veiligheidscontrole op de luchthaven van Luik – overheidsopdracht


19/02/2020

Nietigverklaring van een aantal bepalingen betreffende de reclame voor kansspelen


14/02/2020

Zonnebankcentra - vernietiging


06/01/2020

Taalalternatie en taalevenwicht in de leiding van de Brusselse gerechtshoven


Archief 2019

Archief 2018

Archief 2017

Archief 2016

Archief 2015

Archief 2014

Archief 2013

Archief 2012

Archief 2011

Archief 2010

Archief 2009

Archief 2008

Archief 2007

© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}